document.getElementById('aNextAlbum').href='http://news.67.com/xianchang/2018/11/16/933298.html';document.getElementById('aImgNextAlbum').href='http://news.67.com/xianchang/2018/11/16/933298.html';document.getElementById('imgNextAlbum').src='http://img.67.com/upload/images/2018/11/16/aHVhbmd5YW8xNTQyMzI4OTY0.jpg';document.getElementById('imgNextAlbum').alt='赵雅芝庆64岁生日';document.getElementById('imgNextAlbum').title='赵雅芝庆64岁生日';document.getElementById('aPrevAlbum').href='http://news.67.com/xianchang/2018/10/24/932190.html';document.getElementById('aImgPrevAlbum').href='http://news.67.com/xianchang/2018/10/24/932190.html';document.getElementById('imgPrevAlbum').src='http://img.67.com/upload/images/2018/10/24/bHdqMTU0MDM0MzUwMA==.jpg';document.getElementById('imgPrevAlbum').alt='甜馨过生日宴请同学';document.getElementById('imgPrevAlbum').title='甜馨过生日宴请同学';